வலோகிதம் | யாப்பு மென்பொருள்

பன்னூறாயிரம் விதத்திற் பொலியும் புகழ் அவலோகிதன் மெய்த் தமிழே !

வஞ்சிப்பாவினம்

வஞ்சித்தாழிசை

மடப்பிடியை மதவேழம்

தடக்கையான் வெயில்மறைக்கும்

இடைச்சுரம் இறந்தார்க்கே

நடக்குமென் மனனேகாண்

பேடையை இரும்போத்துத்

தோகையான் வெயில்மறைக்கும்

காடகம் இறந்தார்க்கே

ஓடுமென் மனனேகாண்

இரும்பிடியை இகல்வேழம்

பெருங்கையான் வெயில்மறைக்கும்

அருஞ்சுரம் இறந்தார்க்கே

விரும்புமென் மனனேகாண்

 

வஞ்சித்துறை

பொருந்து போதியில்

இருந்த மாதவர்

திருந்து சேவடி

மருந்து ஆகுமே!

 

வஞ்சி விருத்தம்

அணிதங்கு போதி வாமன்

பணிதங்கு பாதம் அல்லால்

துணிபொன் றிலாத தேவர்

மணிதங்கு பாதம் மேவார்மிக்கவன் போதியின் மேதக்கு இருந்தவன் மெய்த்தவத்தால்
தொக்கவன் யார்க்கும் தொடர ஒண்ணாதவன் தூயன் எனத்
தக்கவன் பாதம் தலைமேல் புனைந்து தமிழுரைக்க !

Copyright © 2013 Vinodh Rajan. This software is released under GNU AGPL v3 license. You may read the license here