வலோகிதம் | யாப்பு மென்பொருள்

பன்னூறாயிரம் விதத்திற் பொலியும் புகழ் அவலோகிதன் மெய்த் தமிழே !

வஞ்சிப்பா

குறளடி வஞ்சிப்பா

அங்கண்வானத் தமரரசரும்

வெங்களியானை வேல்வேந்தரும்

வடிவார்கூந்தல் மங்கையரும்

கடிமலரேந்திக் கதழ்ந்திறைஞ்சச்

சிங்கஞ்சுமந்த மணியணைமிசைக்

கொங்கிவரசோகின் கொழுநிழற்கீழ்ச்

செழுநீர்ப்பவளத் திரள்காம்பின்

முழுமதிபுரையும் முக்குடைநிழல்

வெங்கண்வினைப்பகை விளிவெய்தப்

பொன்புனைநெடுமதில் புடைவளைப்ப

அனந்தசதுட்டயம் அவையெய்த

நனந்தலையுலகுடை நவைநீங்க

மந்தமாருதம் மருங்கசைப்ப

அந்தரந்துந்துபி நின்றியம்ப

இலங்குசாமரை எழுந்தலமர

நலங்கிளர்பூமழை நனிசொரிதர

இனிதிருந்

தருள்நெறி நடாத்திய ஆதிதன்

திருவடி பரவுதும் சித்திபெறற் பொருட்டே

 

சிந்தடி வஞ்சிப்பா

கொடிவாலன குருநிறத்தன குறுந்தாளன

வடிவாலெயிற் றழலுளையன வள்ளுகிரன

பணையெருத்தின் இணையரிமான் அணையேறித்

துணையில்லாத் துறவுநெறிக் கிறைவனாகி

எயினடுவண் இனிதிருந் தெல்லோர்க்கும்

பயில்படுவினை பத்தியலாற் செப்பியோன்

புணையெனத்

திருவுறு திருந்தடி திசைதொழ

வெருவுறும் நாற்கதி; வீடுநனி எளிதேமிக்கவன் போதியின் மேதக்கு இருந்தவன் மெய்த்தவத்தால்
தொக்கவன் யார்க்கும் தொடர ஒண்ணாதவன் தூயன் எனத்
தக்கவன் பாதம் தலைமேல் புனைந்து தமிழுரைக்க !

Copyright © 2013 Vinodh Rajan. This software is released under GNU AGPL v3 license. You may read the license here