வலோகிதம் | யாப்பு மென்பொருள்

பன்னூறாயிரம் விதத்திற் பொலியும் புகழ் அவலோகிதன் மெய்த் தமிழே !

கலிப்பா

தரவு கொச்சகக் கலிப்பா

செல்வப்போர்க் கதக்கண்ணன் செயிர்த்தெறிந்த சினவாழி

முல்லைத்தார் மறமன்னர் முடித்தலையை முருக்கிப்போய்

எல்லைநீர் வியன்கொண்மூ இடைநுழையும் மதியம்போல்

மல்லல்ஒங் கெழில்யானை மருமம்பாய்ந் தொளித்ததே

 

வெண்கலிப்பா

ஏர்மலர் நறுங்கோதை எருத்தலைப்ப இறைஞ்சித்தன்

வார்மலர்த் தடங்கண்ணார் வலைப்பட்டு வருந்தியவென்

தார்வரை அகன்மார்பன் தனிமையை அறியுங்கொல்

சீர்மலி கொடியிடை சிறந்துமிக்கவன் போதியின் மேதக்கு இருந்தவன் மெய்த்தவத்தால்
தொக்கவன் யார்க்கும் தொடர ஒண்ணாதவன் தூயன் எனத்
தக்கவன் பாதம் தலைமேல் புனைந்து தமிழுரைக்க !

Copyright © 2013 Vinodh Rajan. This software is released under GNU AGPL v3 license. You may read the license here