வலோகிதம் | யாப்பு மென்பொருள்

பன்னூறாயிரம் விதத்திற் பொலியும் புகழ் அவலோகிதன் மெய்த் தமிழே !

பா இயற்றவும்

உயிர்முன் குற்றியலுகரத்தை அலகிடாது விடுக

வெண்பா விதிகளை (தளை, சீர் மட்டும்) சரிபார்க்கஇதை விரிவாக ஆராய்க

துரித பகுப்பாய்வு

நீங்கள் பா இயற்றிக்கொண்டிருக்கும்போதே , உடனுக்குடன் தளை மற்றும் சீர் வாய்ப்பாடுகள் முதலியவை பகுப்பாய்வு செய்து கீழே வெளியிடப்படும்.


மிக்கவன் போதியின் மேதக்கு இருந்தவன் மெய்த்தவத்தால்
தொக்கவன் யார்க்கும் தொடர ஒண்ணாதவன் தூயன் எனத்
தக்கவன் பாதம் தலைமேல் புனைந்து தமிழுரைக்க !

Copyright © 2013 Vinodh Rajan. This software is released under GNU AGPL v3 license. You may read the license here